Humanista

14.09.2011, 13:47, Gimnazjum nr 2

Autorzy programu: Bożena Tomczak, Elżbieta Jadczak, Katarzyna Bronakowska
Wychowawca: Bożena Tomczak

 

Klasa dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych: język polski, historia, ale także przejawiających zdolności plastyczne i zainteresowania informatyczne
OFERTA PROGRAMOWA
Chcemy zaoferować zajęcia mające na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności z przed-miotów: język polski, historia, informatyka, plastyka. Uczeń w sposób zintegrowany będzie mógł rozwijać swoje zainteresowania z zakresu przedmiotów humanistycznych.
 


Głównym sposobem na rozwijanie talentów będzie praca w kółkach zainteresowań:
Zajęcia dodatkowe:
Koło języka polskiego
♠ przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych (konkursu języka polskiego, recytatorskiego, ortograficznego, językowego);
♠ doskonalenie umiejętności redagowania dłuższych wypowiedzi pisemnych;
♠ rozwijanie potrzeb czytelniczych uczniów;
♠ rozbudzanie zainteresowań różnymi tekstami kultury oraz kształcenie umiejętności ich odbioru.
Wieczory filmowe
♠ zajęcia przybliżające uczniom dzieła polskiego i światowego kina;
♠ zapoznanie z zasadami tworzenia filmu, językiem filmu,
♠ terminologia filmową.
Koło historyczne
♠ wprowadzenie uczniów w świat wartości ogólnoludzkich niezbędnych do rozumienia życia społecznego i kształtowanie własnego systemu wartości poprzez aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i lokalnej wspólnoty;
♠ szukanie i opracowanie zagadnień historycznych z wykorzystaniem technologii kom-puterowej (tworzenie albumów, gazetek, przewodników)
Koło informatyczne
♠ wdrażanie uczniów do samodzielnego i bezpiecznego posługiwania się systemem komputerowym i jego oprogramowaniem;
♠ uczenie korzystania z różnych źródeł informacji, w tym multimedialnych i rozproszo-nych, dostępnych za pomocą komputera w celu rozwiązywania zainteresowań hu-manistycznych.
Koło teatralne:
rozwijanie talentów aktorskich, możliwość prezentowania się na scenie
 

 
« Wstecz