AGENDA 21

16.01.2013, 11:52, Gimnazjum nr 2

 

Autorzy programu: Ewa Litwinowicz, Wojciech Krzyżanowski

Wychowawca: Wojciech Krzyżanowski

 

 • Klasa dla uczniów o zainteresowaniach przyrodniczo-informatycznych o zwiększonym wymiarze godzin biologii i informatyki z elementami edukacji ekologicznej, prozdrowotnej i medialnej.

OFERTA PROGRAMOWA

 

 • Program biologii ze szczególnie atrakcyjnie rozbudowaną problematyką ekologiczną i prozdrowotną: poznawanie przyrody realizowane poprzez zajęcia terenowe, laboratoryjne, obserwacje biologiczne;
 • proces dydaktyczny wspomagany uczestnictwem w wycieczkach przyrodniczych.

 

 •  Program informatyki: 
 • samodzielne i bezpieczne posługiwanie się systemem komputerowym i jego oprogramowaniem;
 • stosowanie różnych narzędzi informatycznych do rozwiązywania typowych praktycznych i szkolnych problemów ucznia;
 • korzystanie z różnych źródeł informacji, w tym multimedialnych i rozproszonych, dostępnych za pomocą komputera w celu rozwijania zainteresowań przyrodniczych.

 

ZAJĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE (wszystkie dostępne w szkole, oraz):

 

 • Koło biologiczne: dla uczniów przygotowujących się do konkursów biologicznych kl. II i III
 • Program edukacji ekologicznej „Młodzieżowa Agenda 21” 

autorzy: Ewa Litwinowicz, Barbara Szerszenowicz

 

Program edukacji ekologicznej „Młodzieżowa Agenda 21” realizowany w klasie III:

 

Główne cele programu to przybliżenie dzieciom i młodzieży pojęcia rozwoju zrównoważonego, wykształcenie umiejętności wnikliwej obserwacji, ustalanie wskaźników i mierzenie ekorozwoju oraz wytyczanie dróg realizacji modelu rozwoju zrównoważonego we własnej miejscowości. 


Lokalna Agenda 21 mierzy ekorozwój w trzech obszarach:


1. Jakość życia.
2. Jakość środowiska.
3. Świadomość ekologiczna społeczeństwa. 

 

Proponujemy badanie następujących wskaźników: 

 

 • Moje postępowanie - ankieta, której celem jest uświadomienie młodzieży wpływu jednostki na stan środowiska i jakość życia. 
 • Rodzina - to ankieta, która pomoże opracować model rodziny przyjaznej środowisku. 
 • Szkoła - ankieta, której celem jest zbadanie, czy szkoła jest miejscem przyjaznym uczniowi i środowisku, czy jest demokratyczna, czy uczniowie mają wpływ na to co się w niej dzieje.
 • W sklepie samoobsługowym - wszyscy jesteśmy konsumentami, ale musimy być rozważni, nie konsumować nadmiernie, nie produkować zbyt wielu odpadów i nie ulegać wymyślnym psychologicznym metodom stosowanym przez sprzedawców, ankieta bada sklepy w tej mierze.
 • Oczyszczalnia ścieków - scenariusz zajęć poprzedzających wycieczkę do oczyszczalni ścieków. Przeprowadzenie wywiadu w oczyszczalni dotyczącego ilości ścieków produkowanych przez mieszkańców miasta i poziomu ich oczyszczenia.
 • Atmosfera, Jezioro, Rzeka - zawierają propozycje wskaźników i szczegółową procedurę wykonywania badań, dotyczących jakości tych elementów naszego środowiska (badania czystości: atmosfery, jeziora, rzeki). 


Koło informatyczne:


kl. I i II - „Człowiek w świecie informacji” autor: Wojciech Krzyżanowski

 

Komputer to nowoczesny środek dydaktyczny, który obok prezentacji różnorodnych informacji, szybkiego ich zdobywania i gromadzenia, pomaga w procesie kształcenia. Sprzyja kształtowaniu ważnych umiejętności uczniów oraz pewnych wartości wychowawczych. 


Zadaniem koła informatycznego w klasie AGENDA 21 jest przede wszystkim zorganizowanie warunków i sytuacji umożliwiających uczniom samodzielne zdobywanie wiedzy biologicznej oraz: 


- podwyższanie pozytywnej motywacji do uczenia się biologii, 
- pobudzanie zainteresowań biologicznych i środowiskowych, 
- podwyższanie samodzielności i aktywności uczniów.


Wykorzystanie komputera na zajęciach informatycznych:


1. Wykorzystywanie zasobów informacyjnych Internetu – poszukiwanie i selekcja informacji.
2. Korzystanie z multimedialnych programów edukacyjnych.
3. Prezentacja filmów edukacyjnych oraz animacji zjawisk i procesów, których nie można zaobserwować na lekcji.
4. Interaktywne ćwiczenia, testy, quizy, krzyżówki pozwalające na powtórzenie i utrwalenie materiału poznawanego na lekcji.
5. Zastosowanie prostych symulacji komputerowych do badania różnorodnych zjawisk i procesów.
6. Wykorzystanie prezentacji multimedialnych przygotowanych np. w programie PowerPoint.
7. Posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym w celu przedstawienia danych (zgromadzonych np. podczas doświadczeń lub wyszukanych w Internecie) w formie tabel lub wykresów.

 

 
« Wstecz


Dyskusja: "AGENDA 21"
Data: Nazwa: Komentarz:
- Nie ma żadnych komentarzy -
Dodaj komentarz | Wyświetlić wszystkie komentarze