Opis działalności Stowarzyszenia Wspierania Edukacji “ABAKUS”

Celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym w szczególności:

-wszechstronne działania na rzecz edukacji,
-organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej i społecznej,
-organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej w różnych formach szkolnych i poza szkolnych,
-organizowanie własnych form rekreacji, turystyki i sportu masowego,
-prowadzenie działań w zakresie ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej i społecznej,
-wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym między innymi takich grup społecznych jak osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, dzieci, kobiety oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia,
-działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
-wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.